Адрес: Гр. Пловдив,
Асеновградско шосе, адм. сграда Агрия АД

Телефон: 0886 19 00 70

За БАЛФО

Цели на сдружението:

 • Опазване на човешкото здраве и околната среда от неправомерно и неправилно използване на инсектициди за контрол на складови вредители;
 • Защита на храните и съхраняваната продукция чрез професионален и ефективен контрол на складови вредители;
 • Прилагане на научните постижения и развитие на технологиите при опазването на растителните и други продукти от вредители, и ограничаване  на тяхното разпространение; определяне и утвърждаване на добри фумигационни практики, както и упражняване на контрол за спазването им, в съответствие с действащите международни и национални норми.


Предмет на дейност

 • Разработване и участие в проекти, свързани с целите на сдружението, финансирани от Европейския съюз и от други международни и местни донори, и управлението им.
 • Изразяване на становища, мнения и препоръки пред компетентните държавни органи по въпроси, свързани със законодателната уредба, регламентираща дейностите по фумигация, обеззаразяване и растителна защита.
 • Предприемане на действия за спазването на правилата за професионална етика, чрез информиране на компетентните органи за прояви на нелоялна конкуренция и нарушения на законодателството от страна на лица, осъществяващи дейности по фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители.
 • Организиране и участие в национални и международни срещи, симпозиуми, семинари и други прояви, свързани с целите на сдружението.
 • Поддържане на уебсайт, чрез който да се популяризират целите и дейността на сдружението.
 • Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, по смисъла на чл.3, ал.3 от ЗЮЛНЦ, свързана с предмета на основната дейност на сдружението, като използва приходите за постигане на определените с този устав цели, без да разпределя печалба, както следва:
 1. Консултантска дейност и  информационни услуги;
 2. Организиране на професионално обучение и квалификация;
 3. Разработване и управление на проекти;
 4. Изграждане и внедряване на информационни системи;


© 2017 БАЛФО. Всички права запазени.

Уеб дизайн и разработка: Webrix - www.webrix-studio.com